Logo  
   
  บริษัทในเครือปิ่นทองได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 60 ปีมาแล้ว จากจุดเริ่มต้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จนถึงวันนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือปิ่นทองประกอบด้วยบริษัทรวมทั้งสิ้น 23 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2,200 ล้านบาท