Logo  
   
  บริษัทในเครือปิ่นทองได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 60 ปีมาแล้ว จากจุดเริ่มต้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จนถึงวันนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือปิ่นทองประกอบด้วยบริษัทรวมทั้งสิ้น 23 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2,200 ล้านบาท  
 
 
กลุ่มธุรกิจขนส่งและรถเช่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการส่งสินค้าและให้เช่ายานพาหนะทั้งแก่กลุ่มบริษัทในเครือ และลูกค้าภายนอก บริษัทได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการให้บริการและบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า  
         
 
บริษัท แอล. เอช. โลจิสติกส์ จำกัด
ธุรกิจ: ขนส่งสินค้าภายในประเทศ
Website: www.lhlogistics.co.th
 
 
บริษัท อำพน จำกัด
ธุรกิจ: รถยนต์ให้เช่า