Logo  
   
  บริษัทในเครือปิ่นทองได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 60 ปีมาแล้ว จากจุดเริ่มต้น ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จนถึงวันนี้ กลุ่มธุรกิจในเครือปิ่นทองประกอบด้วยบริษัทรวมทั้งสิ้น 23 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2,200 ล้านบาท  
 
 
 
 

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินธุรกิจ การตลาด หรือแม้แต่ด้านบุคคลากร เพื่อนำพาให้บริษัทฯมีความเข้มแข็ง สามารถทำการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ บริษัทในเครือปิ่นทองเป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่ง ที่สามารถดำเนินธุรกิจข้ามผ่านความผันผวนทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างรุนแรงต่างๆมาได้หลายครั้ง ด้วยยึดถือหลักในการประกอบธุรกิจที่ว่า “การดำเนินธุรกิจไม่ว่าด้านใดก็ตามหากเราพยายามทำธุรกิจให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ธุรกิจนั้นไม่มีวันตายหรือจบสิ้น มีแต่จะงอกเงยขึ้นตลอดเวลา” และจากปณิธานดังกล่าวสานฝันไปสู่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างระบบการบริหารและการผลิตที่ก้าวหน้า เน้นปัจจัยในการทำงานด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และดูแลทุกข์สุขของพนักงานอย่างทั่วถึง ด้วยนโยบายการบริหาร โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ

1.  นโยบายในการดำเนินธุรกิจ “มีสัจจะ มีคุณธรรม และตรงต่อเวลา” โดยการ สร้างความเชื่อถือของกลุ่มธุรกิจด้วยการเปิดกว้างทางความคิด เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา

2.  นโยบายในด้านการตลาด “ไม่หยุดนิ่ง” จับตามองทุกจังหวะของกระแสธุรกิจ เพื่อใช้ในการมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดมาครอบครองให้มากที่สุด ด้วยวิถีทางครรลองของการดำเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะคืนกำไรแก่ผู้ถือหุ้นและสังคม

3. นโยบายด้านบุคลากร “ครอบครัวปิ่นทอง” ด้วยมองว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ฉะนั้น บริษัทฯจึงพิจารณาบริหารบุคคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และเพื่อให้บุคลากรทั้งหลายมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯอย่างยั่งยืน บริษัทฯพร้อมที่จะเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ ให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในการบริหารงานเพื่อว่าอนาคต เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น บุคลากรจะต้องเติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วย